CK

Search
Portfolio
CK

Nuengdiao Publishing House

ออกแบบโลโก้และนามบัตรของสำนักพิมพ์หนึ่งเดียว

Read More »
Portfolio
CK

KTC – GARMIN PAY

KTC – Garmin Pay เป็น Micro Website ของ KTC เพื่อนำเสนอการชำระเงินผ่านนาฬิกา Fitbit หรือผ่านระบบ Garmin Pay

Read More »
Portfolio
CK

KTC – Fitbit Pay

KTC – FITBIT PAY เป็น Micro Website ของ KTC เพื่อนำเสนอการชำระเงินผ่านนาฬิกา Fitbit หรือผ่านระบบ Fitbit Pay

Read More »